زیمنس

 

نمایشگاه نفت و گاز

 

1397 / 75 متر مربع

غرفه نمایشگاهی زیمنس

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی زیمنس

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی پترو گلوبال

پترو گلوبال

نمایشگاه نفت و گاز


                     غرفه نمایشگاهی تاسیسات دریایی

تاسیسات دریایی

نمایشگاه نفت و گاز


                     غرفه نمایشگاهی تاسیسات دریایی

تاسیسات دریایی

نمایشگاه نفت و گاز


                     غرفه نمایشگاهی تجهیز صنعت هزاره

تجهیز صنعت هزاره

نمایشگاه نفت و گاز


                     غرفه نمایشگاهی رامپکو

رامپکو

نمایشگاه نفت و گاز