کار و اندیشه

 

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان

 

1396 / 100 متر مربع

غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه
غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی تهران ستورز

تهران ستورز

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


                     غرفه نمایشگاهی تکاپو طب

تکاپو طب

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


                     غرفه نمایشگاهی رس

رس

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان