آرمین پلاست

120-180 متر مربع

1393

دایره‌ای یا قوس‌دار

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه ایران پلاست

 

1393 / 146 متر مربع

آرمین پلاست Booth

گالری تصاویر

آرمین پلاست Booth
آرمین پلاست Booth

غرفه های مرتبط


پترو پلیمر Booth

پترو پلیمر

نمایشگاه ایران پلاست


پترو پلیمر Booth

پترو پلیمر

نمایشگاه ایران پلاست


پولاد Booth

پولاد

نمایشگاه ایران پلاست


لاکان پلاستیک Booth

لاکان پلاستیک

نمایشگاه ایران پلاست


لاکان پلاستیک Booth

لاکان پلاستیک

نمایشگاه ایران پلاست


لاکان پلاستیک Booth

لاکان پلاستیک

نمایشگاه ایران پلاست