البرز

1392

80-120 متر مربع

دایره‌ای یا قوس‌دار

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه برق

 

1392 / 100 متر مربع

البرز Booth

گالری تصاویر

البرز Booth

غرفه های مرتبط


سیمکو Booth

سیمکو

نمایشگاه برق


کیهان Booth

کیهان

نمایشگاه برق


انرژی گستران Booth

انرژی گستران

نمایشگاه برق


زمان نور Booth

زمان نور

نمایشگاه برق


زمان نور Booth

زمان نور

نمایشگاه برق


رها Booth

رها

نمایشگاه برق