مدیکام

120-180 متر مربع

1398

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه ایران هلث - تجهیزات پزشکی

1398 / 180 متر مربع

مدیکام Booth

گالری تصاویر

مدیکام Booth
مدیکام Booth

غرفه های مرتبط