ایران پارت

1396

بیشتر از 180 متر مربع

دایره‌ای یا قوس‌دار

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه قطعات خودرو

 

1396 / 215 متر مربع

ایران پارت Booth

گالری تصاویر

ایران پارت Booth

غرفه های مرتبط


تکنو دیزل Booth

تکنو دیزل

نمایشگاه قطعات خودرو


فدرال موگل Booth

فدرال موگل

نمایشگاه قطعات خودرو


ایران پارت Booth

ایران پارت

نمایشگاه قطعات خودرو


ایران پارت Booth

ایران پارت

نمایشگاه قطعات خودرو


سودبر Booth

سودبر

نمایشگاه قطعات خودرو