به پرداخت ملت

120-180 متر مربع

1395

خطوط شکسته

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه تلکام

 

1395 / 147 متر مربع

به پرداخت ملت Booth

گالری تصاویر

به پرداخت ملت Booth
به پرداخت ملت Booth

غرفه های مرتبط


رهیاب پیام گستران Booth

رهیاب پیام گستران

نمایشگاه تلکام


مبین نت Booth

مبین نت

نمایشگاه تلکام


به پرداخت ملت Booth

به پرداخت ملت

نمایشگاه تلکام


البرز Booth

البرز

نمایشگاه تلکام