تکاپو طب

1393

80-120 متر مربع

دایره‌ای یا قوس‌دار

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان

1393 / 100 متر مربع

تکاپو طب Booth

گالری تصاویر

تکاپو طب Booth
تکاپو طب Booth

غرفه های مرتبط


گروه بازرگانی ثقفی Booth

گروه بازرگانی ثقفی

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


تهران ستورز Booth

تهران ستورز

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


رس Booth

رس

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


کار و اندیشه Booth

کار و اندیشه

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان