تکین

1395

40-80 متر مربع

غرفه محصور

نمایشگاه چاپ و بسته بندی

1395 / 40 متر مربع

تکین Booth

گالری تصاویر

تکین Booth

غرفه های مرتبط


سپهر کویر یزد Booth

سپهر کویر یزد

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


سپهر کویر یزد Booth

سپهر کویر یزد

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


پردازش تصویر رایان Booth

پردازش تصویر رایان

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


نقشینه Booth

نقشینه

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


ایرانیان رول نوین Booth

ایرانیان رول نوین

نمایشگاه چاپ و بسته بندی