حریر کویر

120-180 متر مربع

1394

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه نساجی

 

1394 / 126 متر مربع

حریر کویر Booth

گالری تصاویر

حریر کویر Booth

غرفه های مرتبط