رس

1396

40-80 متر مربع

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان

1396 / 43 متر مربع

رس Booth

گالری تصاویر

رس Booth

غرفه های مرتبط


گروه بازرگانی ثقفی Booth

گروه بازرگانی ثقفی

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


تهران ستورز Booth

تهران ستورز

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


تکاپو طب Booth

تکاپو طب

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


کار و اندیشه Booth

کار و اندیشه

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان