سوپر پکس

120-180 متر مربع

1397

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه تاسیسات

1397 / 173 متر مربع

سوپر پکس Booth

گالری تصاویر

سوپر پکس Booth
سوپر پکس Booth
سوپر پکس Booth
سوپر پکس Booth

غرفه های مرتبط


ووگ امید گلستان Booth

ووگ امید گلستان

نمایشگاه تاسیسات


پایپکس Booth

پایپکس

نمایشگاه تاسیسات


کرمانی Booth

کرمانی

نمایشگاه تاسیسات


کرمانی Booth

کرمانی

نمایشگاه تاسیسات


کار و اندیشه Booth

کار و اندیشه

نمایشگاه تاسیسات