شرکت خدمات انفورماتیک

1397

80-120 متر مربع

خطوط شکسته

دایره‌ای یا قوس‌دار

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه تراکنش ایران

1397 / 104 متر مربع

شرکت خدمات انفورماتیک Booth

گالری تصاویر

شرکت خدمات انفورماتیک Booth
شرکت خدمات انفورماتیک Booth
شرکت خدمات انفورماتیک Booth

غرفه های مرتبط