طراحی غرفه فدرال موگل

سال ساخت : 1396

متراژ غرفه : بیشتر از 180 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه قطعات خودرو

 

1396 /  209 متر مربع

غرفه نمایشگاهی فدرال موگل

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی فدرال موگل
غرفه نمایشگاهی فدرال موگل

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی تکنو دیزل

تکنو دیزل

نمایشگاه قطعات خودرو


                     غرفه نمایشگاهی ایران پارت

ایران پارت

نمایشگاه قطعات خودرو


                     غرفه نمایشگاهی ایران پارت

ایران پارت

نمایشگاه قطعات خودرو


                     غرفه نمایشگاهی ایران پارت

ایران پارت

نمایشگاه قطعات خودرو


                     غرفه نمایشگاهی سودبر

سودبر

نمایشگاه قطعات خودرو