مانی

1392

80-120 متر مربع

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه آگروفود

 

1392 / 98 متر مربع

مانی Booth

گالری تصاویر

مانی Booth

غرفه های مرتبط


امتیاز Booth

امتیاز

نمایشگاه آگروفود


سحرچین TNT Booth

سحرچین TNT

نمایشگاه آگروفود


ایران ویج Booth

ایران ویج

نمایشگاه آگروفود


گوزل Booth

گوزل

نمایشگاه آگروفود


کار و اندیشه Booth

کار و اندیشه

نمایشگاه آگروفود


صباح Booth

صباح

نمایشگاه آگروفود