مبین نت

120-180 متر مربع

1396

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه تلکام

1396 / 133 متر مربع

مبین نت Booth

گالری تصاویر

مبین نت Booth

غرفه های مرتبط


رهیاب پیام گستران Booth

رهیاب پیام گستران

نمایشگاه تلکام


به پرداخت ملت Booth

به پرداخت ملت

نمایشگاه تلکام


به پرداخت ملت Booth

به پرداخت ملت

نمایشگاه تلکام


البرز Booth

البرز

نمایشگاه تلکام