نقشینه

120-180 متر مربع

1396

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه چاپ و بسته بندی

 

1396 / 160 متر مربع

نقشینه Booth

گالری تصاویر

نقشینه Booth
نقشینه Booth
نقشینه Booth

غرفه های مرتبط


سپهر کویر یزد Booth

سپهر کویر یزد

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


تکین Booth

تکین

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


سپهر کویر یزد Booth

سپهر کویر یزد

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


پردازش تصویر رایان Booth

پردازش تصویر رایان

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


ایرانیان رول نوین Booth

ایرانیان رول نوین

نمایشگاه چاپ و بسته بندی