طراحی غرفه نیکنام طب

سال ساخت : 1396

متراژ غرفه : 40-80 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه دندانپزشکی اکسیدا

 

1396 / 44 متر مربع

غرفه نمایشگاهی نیکنام طب

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی نیکنام طب
غرفه نمایشگاهی نیکنام طب
غرفه نمایشگاهی نیکنام طب
غرفه نمایشگاهی نیکنام طب

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی نیکنام طب

نیکنام طب

نمایشگاه دندانپزشکی اکسیدا


                     غرفه نمایشگاهی نیکنام طب

نیکنام طب

نمایشگاه دندانپزشکی اکسیدا


                     غرفه نمایشگاهی نیکنام طب

نیکنام طب

نمایشگاه دندانپزشکی اکسیدا