پارس آمپول

1396

80-120 متر مربع

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه ایران فارما

 

1396 / 90 متر مربع

پارس آمپول Booth

گالری تصاویر

پارس آمپول Booth
پارس آمپول Booth
پارس آمپول Booth
پارس آمپول Booth

غرفه های مرتبط


کار و اندیشه Booth

کار و اندیشه

نمایشگاه ایران فارما