پارس پلیمر خاوران

1397

80-120 متر مربع

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه رنگ و رزین

1397 / 100 متر مربع

پارس پلیمر خاوران Booth

گالری تصاویر

پارس پلیمر خاوران Booth
پارس پلیمر خاوران Booth
پارس پلیمر خاوران Booth
پارس پلیمر خاوران Booth

غرفه های مرتبط


آرکو Booth

آرکو

نمایشگاه رنگ و رزین


استیل برنز Booth

استیل برنز

نمایشگاه رنگ و رزین


سارگون Booth

سارگون

نمایشگاه رنگ و رزین