پولاد

1395

40-80 متر مربع

خطوط شکسته

غرفه محصور

نمایشگاه چاپ و بسته بندی

 

1395 / 66 متر مربع

پولاد Booth

گالری تصاویر

پولاد Booth
پولاد Booth

غرفه های مرتبط


سپهر کویر یزد Booth

سپهر کویر یزد

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


تکین Booth

تکین

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


سپهر کویر یزد Booth

سپهر کویر یزد

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


پردازش تصویر رایان Booth

پردازش تصویر رایان

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


نقشینه Booth

نقشینه

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


ایرانیان رول نوین Booth

ایرانیان رول نوین

نمایشگاه چاپ و بسته بندی