پولاد

120-180 متر مربع

1396

خطوط شکسته

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه ایران پلاست

 

1396 / 119 متر مربع

پولاد Booth

گالری تصاویر

پولاد Booth
پولاد Booth

غرفه های مرتبط


پترو پلیمر Booth

پترو پلیمر

نمایشگاه ایران پلاست


پترو پلیمر Booth

پترو پلیمر

نمایشگاه ایران پلاست


لاکان پلاستیک Booth

لاکان پلاستیک

نمایشگاه ایران پلاست


لاکان پلاستیک Booth

لاکان پلاستیک

نمایشگاه ایران پلاست


لاکان پلاستیک Booth

لاکان پلاستیک

نمایشگاه ایران پلاست