پویا هنر

1395

بیشتر از 180 متر مربع

خطوط شکسته

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه چاپ و بسته بندی

 

1395 / 223 متر مربع

پویا هنر Booth

گالری تصاویر

پویا هنر Booth
پویا هنر Booth
پویا هنر Booth

غرفه های مرتبط


سپهر کویر یزد Booth

سپهر کویر یزد

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


تکین Booth

تکین

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


سپهر کویر یزد Booth

سپهر کویر یزد

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


پردازش تصویر رایان Booth

پردازش تصویر رایان

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


نقشینه Booth

نقشینه

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


ایرانیان رول نوین Booth

ایرانیان رول نوین

نمایشگاه چاپ و بسته بندی