کار و اندیشه

120-180 متر مربع

1395

غرفه نیمه‌محصور

فضای‌باز

نمایشگاه ساختمان

 

1395 / 162 متر مربع

کار و اندیشه Booth

گالری تصاویر

کار و اندیشه Booth

غرفه های مرتبط


افرا درب Booth

افرا درب

نمایشگاه ساختمان


شودر Booth

شودر

نمایشگاه ساختمان


کاشی پالرمو Booth

کاشی پالرمو

نمایشگاه ساختمان


پالرمو Booth

پالرمو

نمایشگاه ساختمان


افرا درب Booth

افرا درب

نمایشگاه ساختمان


تلورانس Booth

تلورانس

نمایشگاه ساختمان