کار و اندیشه

1396

40-80 متر مربع

خطوط شکسته

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه آگروفود

 

1396 / 56 متر مربع

کار و اندیشه Booth

گالری تصاویر

کار و اندیشه Booth

غرفه های مرتبط


امتیاز Booth

امتیاز

نمایشگاه آگروفود


سحرچین TNT Booth

سحرچین TNT

نمایشگاه آگروفود


ایران ویج Booth

ایران ویج

نمایشگاه آگروفود


گوزل Booth

گوزل

نمایشگاه آگروفود


کار و اندیشه Booth

کار و اندیشه

نمایشگاه آگروفود


صباح Booth

صباح

نمایشگاه آگروفود