کار و اندیشه

1396

40-80 متر مربع

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه ایران فارما

 

1396 / 72 متر مربع

کار و اندیشه Booth

گالری تصاویر

کار و اندیشه Booth

غرفه های مرتبط


پارس آمپول Booth

پارس آمپول

نمایشگاه ایران فارما