کار و اندیشه

1396

80-120 متر مربع

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان

 

1396 / 100 متر مربع

کار و اندیشه Booth

گالری تصاویر

کار و اندیشه Booth
کار و اندیشه Booth

غرفه های مرتبط


گروه بازرگانی ثقفی Booth

گروه بازرگانی ثقفی

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


تهران ستورز Booth

تهران ستورز

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


تکاپو طب Booth

تکاپو طب

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


رس Booth

رس

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان