کار و اندیشه

1397

80-120 متر مربع

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه آگروفود

1397 / 96 متر مربع

کار و اندیشه Booth

گالری تصاویر

کار و اندیشه Booth
کار و اندیشه Booth

غرفه های مرتبط


امتیاز Booth

امتیاز

نمایشگاه آگروفود


سحرچین TNT Booth

سحرچین TNT

نمایشگاه آگروفود


ایران ویج Booth

ایران ویج

نمایشگاه آگروفود


گوزل Booth

گوزل

نمایشگاه آگروفود


صباح Booth

صباح

نمایشگاه آگروفود