گروه بازرگانی ثقفی

0-40 متر مربع

1397

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان

1397 / 36 مترمربع

گروه بازرگانی ثقفی Booth

گالری تصاویر

گروه بازرگانی ثقفی Booth
گروه بازرگانی ثقفی Booth
گروه بازرگانی ثقفی Booth

غرفه های مرتبط


تهران ستورز Booth

تهران ستورز

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


تکاپو طب Booth

تکاپو طب

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


رس Booth

رس

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


کار و اندیشه Booth

کار و اندیشه

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان