گوزل

1395

40-80 متر مربع

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه آگروفود

 

1395 / 54 متر مربع

گوزل Booth

گالری تصاویر

گوزل Booth
گوزل Booth
گوزل Booth

غرفه های مرتبط


امتیاز Booth

امتیاز

نمایشگاه آگروفود


سحرچین TNT Booth

سحرچین TNT

نمایشگاه آگروفود


ایران ویج Booth

ایران ویج

نمایشگاه آگروفود


گوزل Booth

گوزل

نمایشگاه آگروفود


کار و اندیشه Booth

کار و اندیشه

نمایشگاه آگروفود


صباح Booth

صباح

نمایشگاه آگروفود